Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verslag jaarvergadering 2019

Verslag Jaarvergadering H.S.V. Haaksbergen
7 februari 2019

Aanwezig: 31 personen

1.Opening;
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering met;
Mede namens de bestuursleden heet hij alle aanwezigen welkom op deze 70e jaarvergadering van de H.S.V. Haaksbergen.
Het bestuur heeft 2 afzeggingen ontvangen.
Alvorens de vergadering te beginnen willen we de ons ontvallen leden, waaronder de heer R. Westendorp (lid wedstrijdcommissie), met een ogenblik van stilte herdenken. Dank u allen.
2.Notulen jaarvergadering 2016;
Eenieder heeft de notulen kunnen inzien op onze website. Op de vraag of er op deze nog op of aanmerkingen zijn komt geen reactie. De notulen worden met dank aan de secretaris als zodanig vastgesteld.
3.Mededelingen;
Naast de consumpties waarvoor u munten heeft ontvangen heeft u ook een lot gekregen, trekking is onder agendapunt 14.
De voorzitter geeft aan dat hij en de heer P. Keizers een gesprek hebben gehad met de nieuwe verantwoordelijk wethouder mevrouw.A. ten Thije. In het gesprek met de Wethouder kwam naar voren dat de gemeente bereid is het onderhoud van de vijvers op te pakken. Tevens wil ze laten onderzoeken of er een (betere) parkeergelegenheid kan worden gemaakt bij de Scholenhagen vijver. De gemeente zal later in het jaarcontact op nemen met de HSV Haaksbergen.


4.Rondvraag;
Er zijn per email door 2 leden vragen ingediend.
De heer T. Gerhards vraagt;
“Waarom krijgen andere leden als team kruidenier geen bericht als de wedstrijd (oude) B.E.T wedstrijd gehouden word als je je wel hier voor hebt opgegeven. Het snoeien zou ook gebeuren bij de vijvers dit was afgelopen jaar niet het geval was leuk voor de veteranen die hadden geen keus. waarom heeft het bestuur niks gedaan toen de weg bij de gamma is aan gepast (denk dat ze zelf geen belang hadden of geen zin) waarom stappen de heer Blom en Voerman nu op eerst een hoop trameland maken en dan gauw weg gaan of hebben ze in de gaten dat het karper uitzetten een hele grote fout was”

Antwoord van de voorzitter;
B.E.T. wedstrijd: geen enkel team krijgt bericht wanneer die wedstrijden gehouden worden. De aankondiging staat, zoals iedere wedstrijd, vermeld op onze internet site onder het kopje “wedstrijden”. Omdat er plotseling veel mensen afvielen voor deze wedstrijd is er geen compleet korps gevormd.
Snoeien: onderhoud van het openbaar groen, waar het groen langs de vijvers onder valt, wordt door de gemeente uitgevoerd. We mogen als HSV niets daaraan doen. Afgelopen najaar heb ik een gesprek gehad met de nieuwe wethouder van de gemeente Haaksbergen. Antwoord gekregen dat zij niet wist waarom in het voorjaar daar niet meer gesnoeid is en dat ze dit voor deze winter / voorjaar wil laten plannen
Weg Gamma: De weg langs de Gamma valt onder het beheer van de gemeente en de politie gaat over handhaving. Tijdens het gesprek met de wethouder ook dit onderwerp aangekaart. Ik heb ook het feit aangevoerd dat er niet geparkeerd mag worden, zoals vroeger. De weg is natuurlijk wel drukker geworden door de nieuwe
N 18. De gemeente gaat met de politie en degenen die over het beheer van de wegen gaat in overleg.
Vragen over ‘opstappen’ van de heren Blom en Voerman: de heer Voerman stopt om meer tijd voor zijn familie vrij te krijgen. De heer Blom stopt om gezondheidsredenen met bestuurswerk.
Hierop komen vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen .

De heer J. Galgenbeld vraagt;
Vraag 1: "Kan mijnheer de voorzitter/het bestuur de leden aanwezig op deze jaarvergadering 2019 laten stemmen voor goedkeuring op het voorstel Rene Wilderink als lid van HSV Haaksbergen weer te laten deelnemen aan wedstrijden?”
Vraag 2: “In het verslag van de jaarvergadering 2018 staat de mededeling van het bestuur, ik citeer: We hebben als vereniging in totaal 1100 kg vis (karpers 800-1200 gr. p/st) uitgezet in de 3 vijvers te Haaksbergen. Later in het voorjaar van 2018 heeft er in deze 3 vijvers een vissterfte plaatsgevonden en met name onder het karperbestand. Mijn vraag aan de voorzitter/het bestuur is of er onderzoek is gedaan naar de oorzaak van deze vissterfte ,hoeveel kilo dode vis(karper) er is afgevoerd ,waar naar toe en hoeveel van dit karperbestand er nog over is in de vijvers?”
Vraag 3: “Kan de commissie waterbeheer eens gaan bekijken of de houtwal aan de zuidelijke oever van de Gammavijver weer zodanig gesnoeid kan worden dat de vissers (veteranen) ook daar weer fatsoenlijk langs kunnen lopen en vissen?”

Antwoord van de voorzitter;
Vraag 1: De wedstrijden van de HSV staan open voor alle leden van de HSV Haaksbergen. Daar is geen stemming van onze leden voor nodig. Echter, de heer R. Wilderink is geen lid van de HSV Haaksbergen en kan derhalve niet deelnemen aan de wedstrijden van onze HSV.
Vraag 2: De vissterfte in het voorjaar had vooral betrekking op het oude bestand. Normaal is dat 10% de winter niet overleefd. Er is geen ziekte aangetroffen. Er is zeker 100 kg afgevoerd en dat doen we via de destructie via het slachthuis Haaksbergen. We hebben geconstateerd dat vooral in de Gamma vijver niet al te veel vis meer aanwezig is van ons karperbestand. Gelet op wat uitgezet is, en “gesneuveld” is tijden de droge zomer, bestaat het vermoeden dat er door niet leden van de HSV veel vis uit deze vijver is weggenomen.
Vraag 3: De HSV Haaksbergen is niet betrokken bij de eventuele snoeiactiviteiten bij de Gamma vijver. De gemeente Haaksbergen is daar geheel verantwoordelijk voor. Tijdens een gesprek met de wethouder van Haaksbergen in augustus/september vorig jaar heb ik o.a. het snoeien langs de Gamma vijver ter sprake gebracht. Ze heeft toegezegd dit op de agenda te zullen zetten.
Hierop komen vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen.
5.Bestuursverkiezing;
De voorzitter geeft aan dat de heer J. Wetzelaer zich kandidaat heeft gesteld als nieuwe secretaris. De voorzitter ligt toe wie is de heer Wetzelaer, wat hem linkt aan de hengelsport en zijn motieven zijn om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, waarop het bestuur de vergadering vraagt of ze akkoord kunnen gaan met deze benoeming. Gehoord het applaus is de zaal akkoord.
6.Pauze;
Tijd voor een drankje. (na de pauze neemt de heer Wetzelaer plaats aan de bestuurstafel)
7.Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag en de begroting welke op een scherm wordt getoond. Hierop komen geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.
8.Verslag kascommissie;
De heer J. Ten Voorde heeft samen met accountant de heer Teutelink van KRS-Adviseurs de stukken gecontroleerd. De uitleg van de penningmeester was duidelijk en het zag er allemaal prima uit. Hij stelt dan ook voor het bestuur decharge te verlenen. Wat met applaus wordt bevestigd.
9.Verkiezing kascommissielid;
De heer Ten Voorde is aftredend en hij wordt met applaus bedankt voor zijn inzet. De heer R. Brehen blijft lid van de commissie. Als 2e lid van de commissie meldt zich de heer R. Roetenberg, als reserve in de commissie meldt zich de heer G. Ter Horst. Waarmee de vergadering akkoord gaat.
10.Begroting 2019;
Zie agendapunt 7.
11.Contributie;
De voorzitter geeft aan dat de contributie voor 2020 waarschijnlijk gelijk zal blijven, dit wel met het voorbehoud dat eventuele tussentijdse verhogingen afdrachten van SVON of SN zullen worden doorberekend in de contributie. De vergadering gaat hiermee akkoord.
12. Betaling contributie;
De automatische incasso voor 2020 gaat via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.
13. Vaststelling data, tijden, plaatsen en prijzen hengelwedstrijden 2018;
De lijst met definitieve data, tijden en wedstrijdplaatsen zijn vermeld op de website:
www.hsvhaaksbergen.nl
De heer P. Keizers geeft aan dat leden die graag mee willen doen aan de seniorencompetitie, zich nog kunnen aanmelden. De wedstrijddata van de veteranen zal komende week worden vermeld op de website.
14.Prijsuitreikingseizoen 2017;
Veteranen: de eerste 3 een trofee en voor de nummer 1 een wisseltrofee. De andere deelnemers krijgen ieder een geldprijs.
Senioren: Voor de eerste 3 een trofee. De heer P. Kockman is winnaar van deze competitie. Verder ontvangen de eerste 20 een vleesschotel. Voor de uitslag zie de website.
15.Verloting;
Circa 20 vleesprijzen zijn verloot.
16.Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering.