Verslag jaarvergadering 2022

Verslag Jaarvergadering 03 november 2022 H.S.V. Haaksbergen


Aanwezig:
Willy Blom, Bas Oesterholt, Jos Wetzelaer, Paul Keizers, Koen Hulshoff en 23 leden.

Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
Mede namens zijn medebestuursleden heet hij alle aanwezigen hartelijk welkom op deze jaarvergadering van de HSV Haaksbergen.
Voordat we deze vergadering beginnen, willen we de ons ontvallen leden van het afgelopen jaar herdenken met een minuut stilte.
Vaststellen agenda:
Er zijn vanuit de zaal geen op of aanmerkingen op de agenda en wordt deze vastgesteld.
Voordat ik de vergadering formeel open eerst een paar opmerkingen.
De huidige stand van zaken wat betreft het ledenbestand. In 2021 hadden we
2350 leden, in 2022 is dat opgelopen naar 2452 leden. Het bestuur houdt er rekening mee dat in 2023 het ledenbestand stabiliseert terugloopt.
Wat betreft de controleurs, Peter Postema heeft in goed overleg met het bestuur zijn functie als controleur neergelegd.
Na een prettige kennismaking heeft Mark ter Elst zich bereid gevonden zich in te gaan zetten als controleur. Na een half jaar wordt bezien of we deze samenwerking kunnen voortzetten.
De organisatie en het verloop van de viswedstrijden voor de Senioren en Veteranen zijn prima verlopen. Omdat de vangsten wat achter bleven bij de verwachtingen gaat de wedstrijdcommissie op zoek naar andere wateren. Dat deze wateren dan waarschijnlijk wat verder van huis zijn stuit niet op bezwaren vanuit de zaal.
Jeugdzaken:
JEVA:
Hebben we dit jaar niet aan deelgenomen, in 2023 willen we dit weer oppakken.
Viskaravaan:
Heeft in verband met de verwachte hoge temperaturen (40 graden) niet plaatsgevonden. Wordt in 2023 weer opgepakt.
Sportdag Sportpark Groot Scholtenhagen:
Een zeer geslaagde dag, ook voor onze vereniging. Met dank aan onze vrijwilligers. Volgend jaar zullen we weer deelneming. De invulling zal er dan wel wat anders uit gaan zien.
Onderhoud:
Met name het onderhoud van de Gammavijver loopt zoals is afgesproken met de gemeente Haaksbergen, Waterschap en Twente Milieu. Het deel rechts van de parkeerplaats valt niet onder het bestek van de gemeente maar mogen we in beperkte mate zelf onderhouden.
We doen dan ook weer graag weer een beroep op de vrijwilligers die begin dit jaar op een zaterdagmorgen de door ons ingehuurde hovenier hebben ondersteund.02. Notulen jaarvergadering 2021
Vanuit de zaal zijn er geen vragen of opmerkingen, de notulen worden met dank aan de secretaris vastgesteld.

03. Mededelingen
Er zijn geen afmeldingen.
Volgend jaar is een bijzonder jaar, in mei bestaan we 75 jaar. We zouden graag een jubileumcommissie willen samenstellen. Vanuit de leden melden zich: Gerrit Wensink, Jan Brouwer, Joram Brehen en Gerard Jannink. Samen met de penningmeester en secretaris, vormen zij de Jubileumcommissie. In januari 2023 gaan zij van start met hun werkzaamheden.
De volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 november 2023.
Naast de consumpties waarvoor u muntjes heeft ontvangen heeft u ook een lot gekregen, trekking daarvan is onder punt 15.

04. Rondvraag
- Retentievijver aan de Veldzichtweg wordt niet goed onderhouden. Bestuur gaat
in overleg met de Gemeente en de bewonerscommissie.
- Parkeren bij de Gammavijver is voor eigen risico. Het bestuur en gemeente
hebben hier geen invloed op.

05. Bestuursverkiezing

Koen Hulshoff:
Is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, de aanwezige leden gaan akkoord met zijn herbenoeming.
Willy Blom:
Is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, de aanwezige leden gaan akkoord met zijn herbenoeming.

06. Pauze

07. Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en resultaten van 2020/2021 en de begroting voor 2022/2023, welke op een scherm worden getoond. Hierop komen geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. In 2023 zal er geen verhoging zijn van de contributie. Voor de Vispas 2024 verwacht het bestuur wel een (geringe) verhoging te moeten doorvoeren.

08. Verslag kascommissie
De heren Gunther ter Horst en Joram Brehen hebben namens de kascommissie de stukken gecontroleerd. De uitleg van de penningmeester was duidelijk en het zag er allemaal prima uit. Zij stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen, wat met applaus vanuit de zaal, wordt bevestigd.

09. Verkiezing kascommissielid
Aftredend is Gunther ter Horst, Gunther dank voor je inzet.
Joram Brehen en Jan Molendijk zijn nu de kascommissieleden. Koen Storteler meldt zich aan als reserve lid.

10. Contributie 2023
De voorzitter geeft aan dat voor het komende jaar de contributie in 2023 niet verhoogd zal worden. De eventuele verhoging afdrachten 2024 van SVON en SN zullen echter wel worden doorberekend in de contributie 2024. De vergadering gaat hiermee akkoord.

11. Betaling contributie
De automatische incasso voor 2023 gaat ook dit jaar via het servicebureau van SN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.

12. Vaststelling data 2023, tijden, plaatsen en uitreiking prijzen
De lijst met definitieve data, tijden en wedstrijdplaatsen voor Senioren en Veteranen worden zo spoedig mogelijk vermeld op de website:www.hsvhaaksbergen.nl

Bij afwezigheid tijdens de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de eventuele prijs niet toegekend, maar doorgeschoven.

13. Prijsuitreiking en verloting
De prijzen van 2021 en 2022 worden door Paul en Willy uitgereikt.
Voor de verloting heeft u bij binnenkomst een gratis lot ontvangen

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering.

Betaling contributie
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven geldt, dat de verschuldigde contributie automatisch door Sportvisserij Nederland wordt afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen van SVN een rekening.
Voor onjuistheden, verhuizing en informatie, neem contact op met de helpdesk van SVN 0900-2025358 of ledenadministratie@vispas.nl

Wedstrijden
Als u wilt deelnemen aan wedstrijden kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissie.
U kunt uw gegevens ook doorgeven middels de website. www.hsvhaaksbergen.nl onder wedstrijden senioren.
Voor selectiewedstrijden en prijzenwedstrijden van Oost Nederland kunt u zich opgeven bij www.sportvisserijoostnederland.nl.


N.B. Voor actuele en verdere informatie zie website: www.hsvhaaksbergen.nl


Namens het bestuur,
Jos Wetzelaer
Secretaris