Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verslag jaarvergadering

Verslag Jaarvergadering H.S.V. Haaksbergen
5 april 2018

Aanwezig: 52 personen


1.Opening;
Gast voorzitter dhr. B. Meijer opent wat later dan gepland de vergadering met;
Mede namens de bestuursleden heet hij alle aanwezigen welkom op deze
69e jaarvergadering van de H.S.V. Haaksbergen en onze excuses voor het later beginnen met deze vergadering, dank voor uw geduld.
Het bestuur heeft 2 afzeggingen ontvangen.
Alvorens de vergadering te beginnen willen we de ons ontvallen leden, waaronder oud-bestuurslid de heer G. Dwars, met een ogenblik van stilte herdenken. Dank u allen.

2.Notulen jaarvergadering 2016;
Eenieder heeft de notulen kunnen inzien op onze website. Op de vraag of er op deze nog op of aanmerkingen zijn komt geen reactie. De notulen worden dan als zodanig vastgesteld.

3.Mededelingen;
Naast de consumpties waarvoor u munten heeft ontvangen heeft u ook een lot gekregen, trekking is onder agendapunt 14.
De voorzitter geeft aan dat de heer G. Sloot vorig jaar op eigen verzoek is gestopt als voorzitter van H.S.V. Haaksbergen.
De heer J. Heemink heeft het bestuur laten weten dat hij wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn op deze vergadering. Binnenkort zal een afvaardiging van het bestuur hem thuis bezoeken en hem persoonlijk bedanken voor zijn jarenlange inzet als bestuurder van deze vereniging.
We hebben als vereniging in totaal 1100 kg vis (karpers 800-1200 gr. p/st) uitgezet in de 3 vijvers te Haaksbergen. Ook zijn er waterplanten geplaatst in de vijver Groot Scholtenhagen.
Alle bijzondere wedstrijdresultaten (Club, Rayon 1, SVON en NK) worden benoemd. Dhr. R. Loves is per abuis niet genoemd. Dit kon, met excuses van de wedstrijdcommissie, ter plaatse worden hersteld. Zo zie je maar dat ondanks alle zorgvuldigheid een foutje zo gemaakt is.
Het bestuur stelt voor de volgende jaarvergadering te houden in januari/februari 2019. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

4.Rondvraag;
Er is per email 1 vraag ingediend. Dhr. T Gerhards wil graag weten wat het wedstrijdreglement zegt over het plaatsen van een viskist, plateau of iets dergelijks voorbij de waterlijn. Dhr. P. Keizers geeft aan dat het reglement hierin niet voorziet. Na wat discussie wordt met instemming van de aanwezigen besloten het wedstrijdreglement per direct aan te vullen met “de voorpoten van een viskist, plateau of iets dergelijks mogen de waterlijn niet passeren”. We gaan dit na een jaar evalueren.

5.Bestuursverkiezing;
De voorzitter geeft aan dat dhr. H. De Marie zich kandidaat heeft gesteld als nieuwe voorzitter. De voorzitter ligt toe wie is dhr. De Marie, wat linkt hem aan de hengelsport en zijn motieven zijn om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, waarop het bestuur de vergadering vraagt of ze akkoord kunnen gaan met deze benoeming. Gehoord het applaus is de zaal akkoord.

6.Pauze;
Tijd voor een drankje. (na de pauze neemt dhr. De Marie plaats aan de bestuurstafel en neemt de taak van voorzitter over van dhr. Meijer)

7.Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag dat op een scherm getoond wordt.
Een vraag uit de zaal betreffende de bestuurskosten: Hoe is het verschil te verklaren van ruim EURO 2000 tussen de begroting uitgaven 2016-2017 en het huidige begroting uitgaven 2016-2017. De penningmeester maakt duidelijk dat het verschil voortkomt uit het gegeven dat alle leden in 2016 per brief zijn geïnformeerd over het verplaatsen van de jaarvergadering. De uitnodigingen voor jaarvergaderingen worden niet meer per brief gedaan maar digitaal via de website van H.S.V. Haaksbergen. Dit was eenmalig meer portokosten maar brengt nu structureel een aanzienlijk besparing in de porto -en drukwerkkosten. Na deze toelichting zijn er geen verdere vragen uit de zaal.

8.Verslag kascommissie;
Dhr. J. Ten Voorde zegt samen met accountant dhr. Teutelink van KRS-Adviseurs de stukken te hebben gecontroleerd. De uitleg van de penningmeester was duidelijk en het zag er allemaal prima uit. Hij stelt dan ook voor het bestuur decharge te verlenen. Wat met applaus wordt bevestigd.

9.Verkiezing kascommissielid;
Het bestuur stelt voor om ook in de toekomst de kascommissie te laten bestaan uit 1 van de leden en een accountant. De zaal is hiermee akkoord.
De heer Ten Voorde blijft nog lid van de commissie. De heer R. Brehen meldt zich aan als reserve, waarmee de vergadering akkoord gaat.

10.Begroting 2018;
Zie agendapunt 7.

11.Contributie voor 2019;
De voorzitter licht toe waarom en hoeveel SN en SVON de afdrachten vanaf 2019 heeft verhoogd. Dhr. B. Wigman geeft aan dat enkele ouders bij hem kenbaar hebben gemaakt dat zij de contributie voor de jeugd (te)hoog vinden. Dhr. Keizers maakt duidelijk dat vergunning van H.S.V. Haaksbergen voor jeugdleden, afhankelijk van leeftijd, of wel gratis zijn of relatief laag is. Het bestuur stelt voor om de contributie voor de senioren met Euro 2,50 te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

12. Betaling contributie;
De automatische incasso voor 2019 gaat via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.

13. Vaststelling data, tijden, plaatsen en prijzen hengelwedstrijden 2018;
De lijst met definitieve data, tijden en wedstrijdplaatsen zijn vermeld op de website:
www.hsvhaaksbergen.nl
Dhr. P. Keizers geeft aan dat leden die graag mee willen doen aan de seniorencompetitie zich nog kunnen aanmelden.
Verder geeft dhr. Keizers aan dat dhr. B. Wigman heeft besloten te stoppen als wedstrijdcommissielid veteranencompetitie. Het bestuur heeft tot op dit moment geen vervanger kunnen vinden. Dhr. Keizers vraagt aan de zaal of er vrijwilligers zijn die deze taak op zich willen nemen, deze kunnen zich bij hem melden. Indien er geen vervanging wordt gevonden kan er geen competitie plaats vinden. Na de vergadering hebben de heren
A. v.d. Veen en G. Wensing hiervoor aangemeld.

14.Prijsuitreikingseizoen 2017;
Veteranen: de eerste 3 een trofee en voor de nummer 1 een wisseltrofee. De andere deelnemers krijgen ieder een geldprijs.
Dhr. T. Gerhards is voor de derde keer achter elkaar winnaar van deze competitie en mag hij nu de wisselbeker houden. Hij neemt ook de nieuwe wisselbeker in ontvangst.
Senioren: Voor de eerste 3 een trofee Dhr. J Brehen is winnaar van deze competitie. Verder krijgen de eerste 20 een vleesschotel. Bij afwezigheid worden de prijzen doorgeschoven. Voor de uitslag zie de website.

15.Verloting;
Voor de verloting zijn er circa 20 vleesprijzen beschikbaar.

16.Sluiting;
De voorzitter bedankt namens het bestuur dhr. Meijer voor bereidheid tot gast voorzitter en zijn inbreng en overhandigd hem een cadeaubon.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.55 uur de vergadering.

Notulist W. Blom