Verslag jaarvergadering

VERSLAG JAARVERGADERING H.S.V. HAAKSBERGEN

24 NOVEMBER 2016

Aanwezig; 58 personen

1. Opening;

De voorzitter opent om 19.35 de vergadering met;

Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u van harte welkom op de 68e jaarvergadering van de H.S.V. Haaksbergen.

Een bijzonder woord van welkom aan Ed Piek, directeur Sportvisserij Oost Nederland en Herman Meijlof, wedstrijdcoördinator van Rayon 1 van Sportvisserij Oost Nederland en Harrie Voerman, nu in de hoedanigheid van de organisatiecommissie van de Federatieve Clubcompetitie.

De heren Meijlof en Voerman komen aan het woord onder agendapunt 3.

De heer Ed Piek zal na de pauze een presentatie over hengelsport voor zijn rekening nemen.

De heer Rijnhout is wegens familieomstandigheden verhinderd.

Voordat we met de vergadering beginnen willen we de ons ontvallen leden van het afgelopen jaar met een ogenblik van stilte herdenken. Ik dank u allen.

Beste mensen, het is een herhaling van zetten, echter met veel plezier mogen we constateren dat het goed gaat met de hengelsport in Nederland en dus ook in Haaksbergen. Onze vereniging heeft in het afgelopen jaar de grens van 1700 leden overschreden. Daarnaast is er sprake van ca. 500 jeugdleden die alleen mogen vissen, met één hengel, in de Haaksbergse vijvers.

En dit alles in het jaar waarin onze Federatie Sportvisserij Oost Nederland haar 50 jarig bestaan viert. De receptie heeft vorige week plaats gevonden en uiteraard hebben enkele bestuursleden t.w. Koen Hulshoff en Robin Roetenberg namens onze vereniging de felicitaties overgebracht.

Dames en heren,

Vissen is één van de meest beoefende buitenactiviteiten in Nederland. Het heerlijk ontspannen aan de waterkant en de spanning van het vangen van een vis is een succesformule die vele mensen aanspreekt Dit alles ook nog eens vaak in de prachtige natuur of dicht bij huis en dan ook nog het hele jaar door. De kwaliteit van de sportvisserij wordt bepaald door de omgeving van het viswater, het viswater zelf, de daarin aanwezig visstand en de mogelijkheden deze op of aan het viswater te bevissen.

Om dit te bereiken en te behouden is een goede samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere waterbeheerders nodig.

Ook het verantwoord vissen is hierbij van zeer groot belang. Daarbij wil graag wijzen op de Gedragscode Welzijn Vis waarvan de tekst is opgenomen in de Lijst van Wateren.

Graag wil ik dan ook deze jaarvergadering benutten u op te roepen uw steentje bij te dragen door er op te letten dat we verantwoord om gaan met de vissen. Ook is het noodzakelijk dat de natuur wordt gespaard. Onnodige vernielingen zijn uit den Boze terwijl ook een visplaats opgeruimd dient te worden verlaten. Helaas is dit niet altijd het geval.

Dames en heren, de groei van onze vereniging is op zich mooi te noemen, echter het probleem dient zich wel aan dat het aantal personen die zich vrijwillig willen inzetten voor het wel en wee van onze vereniging niet toeneemt. Het verenigingswerk komt

op de schouders terecht van enkele personen. Hierdoor wordt de last ook groter met als risico dat men er een keer genoeg van heeft. Beste mensen, laat dat niet gebeuren. Zijn er mensen aanwezig die zich op de een of andere manier willen inzetten laat dat weten. Dit kan vanavond ook al.

Beste mensen,

Eerder heb ik aangegeven dat de medewerking en ondersteuning van vrijwilligers van essentieel belang zijn voor het wel en wee van onze vereniging. Ik wil dan ook degenen die zich afgelopen jaar hebben ingezet op uiteenlopende terreinen graag even noemen, dit in willekeurige volgorde;

Organisatoren van de jeugdcursus, heeft helaas dit jaar niet plaats gevonden

Seniorenwedstrijdcommisie voor de organisatie van de jaarlijkse wedstrijdcompetitie

De jeugdcommissie voor de organisatie van de jeugdwedstrijden

De veteranencommissie voor de organisatie van de wedstrijden

De helpers bij de organisatie van de wedstrijden voor de visvrienden uit het Wiedenbroek en dan met name de coördinator Hans Walda.

De postbezorgers

De bosbouwploeg die het onderhoud langs enkele vijvers plegen. Overigens zijn de beide heren Wigman en Gerhards geslaagd voor het hiervoor noodzakelijke diploma. Gefeliciteerd.

Paul Keizers, directeur van de Hengelsportzaak Kruidenier met nu ook een vestiging in Enschede, voor het beschikbaar stellen van prijzen

En last but NOT least mijn collega bestuursleden. Ook dit jaar hebben we opnieuw op een prettige manier vergaderd en naar onze mening verantwoorde besluiten genomen.

Hiermee verklaar ik de jaarvergadering 2016 voor geopend met nog één aanvulling en wel met de mededeling dat de koffie en 4 consumpties voor rekening zijn van de vereniging. U heeft hiervoor munten ontvangen bij de ingang.

2. Notulen jaarvergadering 2015;

In afwijking van voorgaande jaren zullen deze niet meer worden voorgelezen. In de uitnodiging hebt u kunnen lezen dat deze zijn gepubliceerd op de website.

Ze kunnen helaas zoals u ziet door het niet functioneren van de Web Cam niet op het scherm getoond worden.

Des ondanks vraag ik u of er nog vragen of opmerkingen zijn op deze. Hierop komen geen reacties. Ze worden dan als zodanig, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

3. Mededelingen;

Naast de 4 consumpties waarvoor u munten hebt ontvangen hebt u ook een lot gekregen. Trekking is onder agendapunt 16.

De heren J. Heemink, F. v.d. Eng en B. Willens hebben zich afgemeld.

Voor wat betreft de verenigingscontroleurs heeft de heer Verhaaf te kennen gegeven te willen stoppen als verenigingscontroleur. Zoals u ongetwijfeld weet functioneert de heer G. Scheggetman ook als controleur. Met ingang van 2017 zal de heer Wigman het team versterken.

Hierna geeft hij het woord aan Herman Meijlof zoals eerder aangekondigd. Deze zegt dat er bij de Regionale wedstrijden fouten in de uitslagen werden gemaakt en dat hij alsnog de gewonnen 3de prijs voor H.S.V. Haaksbergen wil overhandigen.

Hierna bedankt hij dhr. Meijlof voor het herstellen van de vergissing. Zo zie je maar weer, iedereen kan wel eens een vergissing maken.

Vervolgens geeft hij het woord aan Harry Voerman als coördinator van rayon 1, van de dit jaar voor het eerst georganiseerde Clubkampioenschappen. Ook hij deelt de gewonnen 1ste prijs en een wisselbeker uit van deze zeer geslaagde competitie.

Hierna bedankt hij dhr. Voerman en zeker ook de vissers die hun steentje hebben bijgedragen. Ik hoop op eenzelfde resultaat volgend jaar met wellicht nog meer vissers.

Verder kan ik u mededelen dat we als vereniging beschikken over meerdere goede tot zeer goede vissers.

De 1e plaats van Rayon 1 clubkampioenschappen en de 3e plaats Clubkampioenschappen Oost Nederland zijn hiervoor al genoemd.

Ook de 1e plaats van BET Twentekanaal wedstrijd is al aangegeven

Joram Brehen heeft de 1e plaats selectiewedstrijd Oost Nederland U 20 behaald

Willy Blom heeft de 1e plaats ledenwedstrijd H.S.V. Haaksbergen behaald.

Mensen, allemaal geweldige prestaties Van harte gefeliciteerd hiermee. Het is geweldig dergelijke prijzen in de wacht te slepen, echter meedoen is zeker zo belangrijk.

De laatste mededeling betreft de inrichting van de Scholtenhagenvijver. Op enkele plaatsen zullen langs de oever waterleleis worden geplant opdat de vissen meer vluchtmogelijkheden hebben.

4. Verslag penningmeester;

Graag wil ik nu het woord geven aan Hennie Kruidenier die voor de laatste keer de cijfers wil presenteren.

Deze geeft een toelichting op het financiële verslag dat op het scherm wordt getoond. Hierop komen geen op/of aanmerkingen.

De voorzitter bedankt hem hiervoor.

5. Verslag kascommissie;

Dhr. Bouwhuis zegt de ze de stukken hebben gecontroleerd en dat het er allemaal prima uitzag. Hij stelt dan ook voor het bestuur decharge te verlenen. Wat met een applaus wordt bevestigd.

6. Verkiezing kascommissielid;

De heer Bouwhuis is aftredend. Graag wil ik je bedanken voor de controles van onze kas en bescheiden.

De heren Galgenbeld en te Voorde blijven nog lid van de commissie.

Op de vraag van de voorzitter wie als reserve in de commissie zitting wil nemen meldt zich dhr. Gerhards. Waarmee de vergadering akkoord gaat.

7. Begroting 2017;

Ook deze wordt op het scherm gepresenteerd en geeft de penningmeester hierop een toelichting. Verder merkt de voorzitter op, dat de post Visstand en Beheer komend jaar wel wat hoger uit kunnen komen door het uitzetten van vis en het aanbrengen van waterplanten. Ook hierop komt geen commentaar zodat de begroting als zodanig wordt aangenomen.

8. Bestuursverkiezing;

Aftredend zijn de heren Hennie Kruidenier, Jan Pieper en Robin Roetenberg.

De heren Kruidenier en Pieper stellen zich niet weer herkiesbaar. De heer Robin Roetenberg stelt zich herkiesbaar en wordt met algehele instemming herkozen. Waarmee de voorzitter hem feliciteert.

Hierna verzoekt de voorzitter de beide heren Kruidenier en Pieper de zaal even te verlaten. Waarna hij de ledenvergadering voorstelt de beide heren tot erelid te benoemen. Waarmee met applaus door de vergadering wordt ingestemd. Na binnenkomst van de heren vertelt de voorzitter hen dat ze nu erelid zijn van de vereniging. Verder bedankt hij de heren uitgebreid voor het werk dat ze in al die jaren voor de vereniging hebben gedaan. Hierna overhandigt hij de beide heren een

enveloppe en betrekt hij de beide dames in deze, door ze een boeket bloemen te overhandigen.

Als vervangers voor de beide heren stelt het bestuur voor de heren Willy Blom, secretaris en Bas Oesterholt, penningmeester te benoemen. Voor de nog bestaande vacature in het bestuur, is de heer Voerman gevraagd. Omdat er zich verder geen tegenkandidaten hebben gemeld, vraagt hij de vergadering of ze met deze benoemingen akkoord kunnen gaan. Gehoord het applaus is dat zo.

Hierna geeft de voorzitter woord aan de heer Ed Piek van Sportvisserij Oost Nederland, die aan de heer Kruidenier de zilveren speld uitreikt. Ook heeft hij een bloemetje voor Lies Kruidenier.

9. Contributie voor het jaar 2017;

De voorzitter zegt dat de contributie voor 2017 gelijk zal blijven, hoewel er in de toekomst wel, op landelijk niveau, enige aanpassingen worden verwacht. Verder zijn er ook ontwikkelingen, op landelijk niveau, voor de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar. Vanuit de vergadering wordt geen commentaar geleverd.

10. Betaling contributie;

De automatische incasso’s en rekeningen zij reeds verstuurd. Alles loopt via het incassobureau van SVN. Ook opzeggingen en adreswijzigingen moeten daaraan worden opgegeven. ledenadministratie@vispas.nl

11. Hengelwedstrijden data, e.d.

Deze zullen op de website geplaatst worden. Dit geld voor de verenigings-, regionale- en landelijke wedstrijden.

12. Rondvraag;

Ondanks aandringen zijn er geen vragen op of aanmerkingen.

13. Pauze;

Tijd voor een drankje

14. Presentatie Ed Piek;

Dhr. Ed Piek vervangt de heer Mick Rijnhout die door omstandigheden is verhinderd.

Hij wil het hebben over De vissen van Overijssel. Een boek dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan kennis over vissen in Overijssel. Het boek is na afloop te koop € 10.00. Na afloop bedankt de voorzitter hem voor zijn inzet en geeft hem een enveloppe met een bijdrage in de kosten.

15. Prijsuitreiking;

Veteranen.

De eerste 3 een standaard en voor nummer 1 een wisseltrofee. Verder krijgt iedere deelnemer een geldprijs.

Senioren

Er zijn voor eerste 3, een beker. Verder krijgen de eerste 20 een vleesschotel. Bij afwezigheid worden de prijzen door geschoven. 2x

Voor de uitslagen zie de website.

16. Verloting;

Voor de verloting zijn er ook +/- 20 vleesprijzen.

17. Sluiting;

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering. Hij bedankt iedereen voor de komst en inbreng in deze vergadering en wenst iedereen alvast goede feestdagen en jaarwisseling.

Not. J. Pieper.