Reglement Senioren

ALGEMEEN REGLEMENT VISWEDSTRIJDEN
HSV HAAKSBERGEN

1. Het aantal wedstrijden wordt door de betreffende wedstrijdcommissie vastgesteld.

2. Twee wedstrijden mogen worden afgeschreven zonder puntenaftrek, behalve als je een of twee wedstrijden niet afmeld worden die met 50 punten per wedstrijd genoteerd, en kan je deze ook niet meer afschrijven.
Indien men zich bij 2 wedstrijden niet afmeld heeft wordt er geen rekenschap gehouden met een plek bij de volgende wedstrijd. Je moet je dan opnieuw aanmelden!! Afmelden wordt gewaardeerd.
Worden alle wedstrijden gevist dan worden de twee slechtste resultaten buiten beschouwing gelaten.

3. De tijdsduur en de aanvang van de wedstrijd en het tijdstip van loting wordt vastgesteld door de betreffende wedstrijdcommissie.

4. Het gewicht van de gevangen vis bepaald de uitslag. Alle gevangen vis telt mee (behalve Paling-Snoek, Meerval en Snoekbaars) voor de uitslag.

5. Puntentelling: 1e plaats 1 punt; 2e plaats 2 punten enz. Afwezig bij een wedstrijd worden 50 punten bijgeteld. Wordt er geen vis gevangen dan worden
er 20 punten bijgeteld.

6. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet het maximale aantal wedstrijden worden gevist minus 2 wedstrijden. Degene die het minste aantal punten heeft is winnaar. Bij gelijk aantal punten, geeft het totaal gewicht van de meetellende wedstrijden de doorslag.

7. Er wordt in 2 of 3 vakken gevist bv. vak A 1 t/m 10 en vak B 11 t/m 20, vak C 21 t/m 30.Dit wordt bij de 1e competitiewedstrijd bekend gemaakt.

8. Er mag maximaal met 1 hengel worden gevist en worden gevoerd. Vissen met een vaste hengel en gelijktijdig voeren voor het vissen met de feeder, ook al zit hieraan geen onderlijn bevestigt, is niet toegestaan. Omgekeerd uiteraard ook niet.

9. Het gebruik van gekleurd levend aas is niet toegestaan, imitatie hiervan wel.

10. Zwaar voeren is alleen toegestaan bij de aanvang van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is licht bijvoeren toegestaan. Het gebruik van de katapult is voor eigen risico.

11. De vis die zich bij het eindsignaal in het leefnet bevindt telt mee voor de uitslag. Ook de vis die al op dat moment aan de haak zit.

12. Het terrein dient na de wedstrijd schoon te worden achter gelaten.

13. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden bijvoorbeeld bij onweer of andere calamiteiten (ongevallen, e.d.) stil te leggen en indien mogelijk na enige tijd te hervatten. Indien 50 % van de totale wedstrijdduur is gevist en het vaststellen van de uitslag levert geen gevaar op dan is de wedstrijd geldig. Wordt er korter gevist dan 50 % van de wedstrijdduur en hervatting is niet mogelijk dan is de wedstrijd ongeldig en wordt een vervangende wedstrijd bepaald door de wedstrijdcommissie.

14. Deelname aan wedstrijden geschiedt op eigen risico.

15. Een wijziging in dit reglement dient te gebeuren in overleg met het bestuur van de HSV Haaksbergen.

16. Bij aanvang van de wedstrijd moeten de achterste poten van de viskoffer of vlonder de waterlijn niet passeren.

17. HSV Haaksbergen kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of enigerlei schade voortvloeiende uit voorbereiding, deelname of na afloop van de wedstrijd.

18. HSV Haaksbergen kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel of anderszins voorafgaande, gedurende of na afloop van de wedstrijd.

19. Iedere deelnemer wordt geacht het Algemeen Reglement en het reglement per competitiesoort te kennen.

20. Bij bedrog, misleiding of een poging daartoe ook als dit achteraf mocht blijken zal dit leiden tot diskwalificatie. Onsportief gedrag zal eveneens tot diskwalificatie leiden. 

21. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist de betreffende wedstrijdcommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend. Bezwaar of beroep is niet mogelijk.


AANVULLEND REGLEMENT SENIOREN

1 . Aanmelden of afmelden via info@hsvhaaksbergen.nl of bij Hengelsport Hennie Kruidenier 053-5723679

2. Er worden 6 wedstrijden gevist. Hiervan worden er 2 afgeschreven.

3. De loting zal plaats vinden 1.15 uur vòòr het begin van de wedstrijd, tenzij de  wedstrijdcommissie anders beslist. 

4. Er zijn geen dagprijzen.