Verslag jaarvergadering 2021

Verslag Jaarvergadering 07 oktober 2021 H.S.V. Haaksbergen


Aanwezig: Paul Keizers, Koen Hulshof, Bas Oesterholt, Willy Blom, Jos Wetzelaer en 15 leden.

01. Opening
De Interim-voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
Mede namens de bestuursleden heet hij alle aanwezigen welkom op deze 72e jaarvergadering van de H.S.V. Haaksbergen. Alvorens de vergadering te beginnen willen we onze ontvallen leden van het afgelopen anderhalve jaar met een moment van stilte herdenken.
Voordat ik de vergadering officieel open eerst wat mededelingen vooraf:

Daar onze oud-voorzitter Henk de Marie zeer onverwacht op 30 april 2020 is overleden, heeft het zittend bestuur mij gevraagd de functie van Interim-voorzitter op mij te nemen tot aan de ledenvergadering.
Een afvaardiging van het bestuur heeft namens de vereniging de uitvaart bijgewoond.

Het bestuur heeft helaas tot twee keer toe de ledenvergadering moeten verschuiven in verband met de Corona maatregels. Gelukkig kunnen we weer fysiek samen komen om u te informeren en besluiten te nemen.
Ondanks te Corona maatregels is vissen meer in trek gekomen en hebben we hierdoor het ledental zien groeien. Momenteel hebben we circa 2300 leden. Dat is een stijging van 10 – 15 procent. De verwachting is dat het komend jaar het leden aantal weer wat zal krimpen
De groei van onze vereniging is mooi te noemen, het is echter wel een probleem dat het aantal vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze vereniging niet echt toe neemt. We hebben behoefte aan mensen die in een of andere functie (Bestuur en Commissies) willen ondersteunen. Als mensen zich geroepen voelen, laat dit dan even weten. Dit kan vanavond al.
Beste aanwezigen, bij deze wil ik namens het bestuur mijn dank uit spreken aan al onze vrijwilligers die in het afgelopen anderhalve jaar zich in hebben gezet voor onze vereniging.
In willekeurige volgorde:
Onze controleurs
Die onder alle weersomstandigheden toezien op het in bezit hebben van de juiste documenten, voorlichten adviseren en handhaven. Zij zijn het visitekaartje van onze vereniging.
Sinds mei van dit jaar, is Peter Postema toegetreden als controleur en als commissielid Water en Visbeheer. Eind van dit jaar wordt bezien of/hoe we deze samenwerking willen voortzetten.
De organisatoren:
Spijtig dat we de viswedstrijden 2020 -2021 wegens Coronamaatregelen moesten aanpassen. Gelukkig hebben we wel een competitie kunnen opzetten.
Daarover straks meer onder punt 12. De veteranen hebben geen competitie gehouden, hopelijk kan dat weer in 2022.
Wat betreft het achterstallig onderhoud van de vijvers (Gamma) door de Gemeente en Waterschap.
Dit is al geruime tijd onderwerp van gesprek van bestuur Gemeente en Waterschap. Vrij recent hebben we hier concrete afspraken over gemaakt. Er is Door de Gemeente de toezegging gedaan dat het voor het einde van dit jaar wordt opgelost.
We wijzen erop dat:
Het deel rechts van de parkeerplaats niet tot hun bestek behoord wat betekent dat we zelf deze visstekken moeten onderhouden. We zijn voornemens om een Hoveniersbedrijf hiervoor in te huren. Hopelijk willen vrijwilligers daarin ondersteunen. Voor alle duidelijkheid, parkeren aan de weg kant is voor eigen risico.
De jeugdcommissie:
De JEVA en de Sportdag op het park Groot Scholtenhagen, zijn op het laatste moment geannuleerd. (toelichting Koen) We hebben Tom Dijkhuis kunnen aanstellen als commissielid Jeugdzaken, ook met hem zullen we aan het eind van dit jaar kijken we hoe we deze samenwerking kunnen voortzetten.
De bestuursleden:
De afgelopen 1.5 jaar hebben we op een prettige wijze vergaderd en naar onze mening verantwoorde besluiten genomen.

Dit jaar is de waterstand van onze wateren weer gestegen naar gangbare hoogte, wat het welzijn van ons visbestand ten goede is gekomen, en er gelukkig geen sprake meer is van meer dan normale vissterfte.

Van groot belang is het verantwoord vissen, Daarbij wil ik u wijzen op de gedragscode Welzijn Vis, waarvan De tekst is opgenomen in de lijst van wateren, ook te raadplegen via de app.

We kunnen in deze ook denken aan het beperken van het gebruik van lood (en het door Sportvisserij Nederland aangekondigd algeheel verbod) en de landelijke schoonmaakactie geïnitieerd door Sportvisserij Nederland en de Federaties.
Met andere woorden, laat geen afval slingeren op de visplaats en mocht u vuil/afval tegenkomen die niet van u is, verzoek ik u dit afval toch mee te nemen en in de afvalcontainers te doen. Dit komt ook het imago van onze sport en vereniging ten goede.
Hiermee verklaar ik de jaarvergadering 2021 voor geopend.


02. Notulen jaarvergadering 2020
Vanuit de zaal zijn geen vragen waardoor de notulen met dank aan de secretaris worden vastgesteld en goed gekeurd.

03.Mededelingen
Naast de consumpties waarvoor u bonnetjes heeft ontvangen heeft u ook een lot gekregen, trekking is onder punt 15.
Om de controles uit te breiden, wordt er nog gezocht naar een controleur.
Het bestuur heeft ingestemd met een bijdrage van €400,- per jaar voor het onderhoud van de fontein in de Bergingsvijver. Ook andere gebruikers van het Park Groot Scholtenhagen leveren een bijdrage.

04. Rondvraag
De leden hadden tot twee dagen voor de jaarvergadering de mogelijkheid om een of meerdere vragen te stellen. Hier is geen gebruik van gemaakt.05.Bestuursverkiezing
De secretaris neemt het woord:
Het bestuur draagt Willy Blom voor als nieuwe voorzitter, er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld wordt het voorstel met applaus vanuit de zaal bekrachtigt.
De penningmeester Bas Oesterholt is dit jaar aftredend en herkiesbaar, hij stelt zich herkiesbaar en ook dit wordt met applaus bekrachtigt

06.Pauze
Tijd voor een drankje.

07.Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag over 2019 en de begroting voor 2021/2022, welke op een scherm worden getoond. Hierop komen geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.

08.Verslag kascommissie
De heren R.Roetenberg en G.ter Horst hebben namens de kascommissie de stukken gecontroleerd. De uitleg van de penningmeester was duidelijk en het zag er allemaal prima uit. Ze stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen, wat met applaus wordt bevestigd.

09. Verkiezing kascommissielid
Aftredend is de heer R.Roetenberg. De heer G.ter Horst en de heer J.Brehen zijn nu de kascommissieleden, de heer J.Molendijk meld zich als reserve lid.

10. Begroting 2019
Zie agendapunt 07

11. Contributie 2021/2022
De voorzitter geeft aan dat de contributie voor 2022 waarschijnlijk gelijk zal blijven, dit wel met het voorbehoud dat eventuele tussentijdse verhogingen afdrachten van SVON of SN zullen worden doorberekend in de contributie. De vergadering gaat hiermee akkoord.

12. Betaling contributie
De automatische incasso voor 2021 gaat ook dit jaar via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.

13. Vaststelling data 2022, tijden, plaatsen en uitreiking prijzen
De lijst met definitieve data, tijden en wedstrijdplaatsen zijn vermeld op de website:www.hsvhaaksbergen.nl De veteranen zullen hun wedstrijden in 2022 weer oppakken.
Besloten wordt dat de jaarvergadering in november 2022 zal worden gehouden.

Bij afwezigheid tijdens de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de eventuele prijs niet toegekend, maar doorgeschoven.14. Prijsuitreikingseizoen 2021
Omdat er geen wedstrijden door de coronamaatregelen voor de veteranen zijn gehouden, worden er dan ook geen prijzen uitgereikt.
Senioren: Voor de eerste 3 een trofee. Voor de uitslag zie de website.
Op zondag 17 oktober vindt de viswedstrijd voor leden plaats aan de Bergingsvijver. Onze vereniging heeft zich geplaats voor het Nederlands kampioenschap, deze wedstrijd wordt gehouden bij het Noord-Hollandkanaal. Er mogen 15 leden meedoen aan deze wedstrijd. Opgave bij Paul Keizers.

15.Verloting
Voor deze verloting, heeft u bij binnenkomst een gratis lot ontvangen

16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering.

Betaling contributie.
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven geldt, dat de verschuldigde contributie automatisch door Sportvisserij Nederland wordt afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen van SVN een rekening.
Voor onjuistheden, verhuizing en informatie, neem contact op met de helpdesk van SVN 0900-2025358 of ledenadministratie@vispas.nl

Wedstrijden.
Als u wilt deelnemen aan wedstrijden, dan kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissies.
U kunt uw gegevens ook doorgeven middels de website. www.hsvhaaksbergen.nl onder wedstrijden senioren. Ook kunt u zich hier opgeven voor deelname aan de (selectie)wedstrijden voor het korps/individueel.
N.B.Voor actuele en verdere informatie zie website: www.hsvhaaksbergen.nl

Namens het bestuur,
Jos Wetzelaer
Secretaris