Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verslag jaarvergadering 2020

Verslag Jaarvergadering H.S.V. Haaksbergen
06 februari 2020

Aanwezig: Paul Keizers, Koen Hulshoff, Bas Oesterholt, Henk de Marie, Jos Wetzelaer en 28 leden.

01. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
Mede namens de bestuursleden heet hij alle aanwezigen welkom op deze 71e jaarvergadering van de H.S.V. Haaksbergen. Alvorens de vergadering te beginnen willen we de ontvallen leden met een moment van stilte herdenken, dank u allen.

02. Notulen jaarvergadering 2019
Vanuit de zaal zijn geen vragen of opmerking, waardoor de notulen met dank aan de secretaris worden vastgesteld en goed gekeurd.

03.Mededelingen
Naast de consumpties waarvoor u munten heeft ontvangen heeft u ook een lot gekregen, trekking is onder punt 14.
Om de controles uit te breiden, heeft het bestuur een extra controleur toegevoegd aan het huidige aantal. (Jos Wetzelaer)

04. Rondvraag
De leden hadden tot twee dagen voor de jaarvergadering de mogelijkheid om een of meerdere rondvragen te stellen. Hier is geen gebruik van gemaakt.

05.Pauze
Tijd voor een drankje.

06.Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag over 2019 en de begroting voor 2020, welke op een scherm worden getoond. Hierop komen geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.

07.Verslag kascommissie
De heren R.Brehen en R.Roetenberg hebben namens de kascommissie de stukken gecontroleerd. De uitleg van de penningmeester was duidelijk en het zag er allemaal prima uit. Ze stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen, wat met applaus wordt bevestigd.

08. Verkiezing kascommissielid
Aftredend is de heer R.Brehen, hij wordt met applaus bedankt voor bewezen diensten. De heer R.Roetenberg blijft commissielid. Hij wordt vergezeld door de heer G.ter Horst. De heer J.Brehen meld zich als reserve lid.

09. Begroting 2020
Wordt vastgesteld, zie agendapunt 0610. Contributie 2021
De voorzitter geeft aan dat de contributie voor 2021 waarschijnlijk gelijk zal blijven, dit wel met het voorbehoud dat eventuele tussentijdse verhogingen afdrachten van SVON of SN zullen worden doorberekend in de contributie. De vergadering gaat hiermee akkoord.

11. Betaling contributie
De automatische incasso voor 2021 gaat ook dit jaar via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.

12. Vaststelling data 2020, tijden, plaatsen en uitreiking prijzen
De lijst met definitieve data, tijden en wedstrijdplaatsen zijn vermeld op de website:www.hsvhaaksbergen.nl
Bij afwezigheid op de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de eventuele prijs niet toegekend, maar door geschoven.
De heer P. Keizers geeft aan dat leden die graag mee willen doen aan de seniorencompetitie, zich kunnen aanmelden. De wedstrijddata van de veteranen zal komende week worden vermeld op de website.

13. Prijsuitreikingseizoen 2019
Veteranen: de eerste 3 een trofee en voor de nummer 1 een wisseltrofee. De andere deelnemers krijgen ieder een geldprijs.
Senioren: Voor de eerste 3 een trofee. Voor de uitslag zie de website.

14.Verloting
Voor deze verloting, zult u bij binnenkomst een gratis lot ontvangen

15. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.

Betaling contributie.
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven geldt, dat de verschuldigde contributie automatisch door Sportvisserij Nederland wordt afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen van SVN een rekening.
Voor onjuistheden, verhuizing en informatie, neem contact op met de helpdesk van SVN 0900-2025358 of ledenadministratie@vispas.nl

Wedstrijden.
Als u wilt deelnemen aan wedstrijden, dan kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissies.
U kunt uw gegevens ook doorgeven middels de website. www.hsvhaaksbergen.nl onder wedstrijden senioren. Ook kunt u zich hier opgeven voor deelname aan de (selectie)wedstrijden voor het korps/individueel.
N.B.Voor actuele en verdere informatie zie website: www.hsvhaaksbergen.nl

Namens het bestuur,
Jos Wetzelaer
Secretaris