Verslag jaarvergadering 2023

Verslag Jaarvergadering 23 november 2023 H.S.V. Haaksbergen


Aanwezig:
Bestuur (Willy Blom, Bas Oesterholt, Paul Keizers, Koen Hulshoff) en 27 leden.

01.Opening
Willy opent om 19.30 uur de vergadering.
Mede namens zijn medebestuursleden heet hij alle aanwezigen hartelijk welkom op deze jubileum jaarvergadering 2023 van de HSV Haaksbergen.
Voordat we deze vergadering beginnen, willen we de ons ontvallen leden van het afgelopen jaar herdenken met een minuut stilte.

Vaststellen agenda:
Er zijn vanuit de zaal geen op of aanmerkingen op de agenda en wordt deze vastgesteld. Hierbij is deze vergadering formeel geopend.

02. Notulen jaarvergadering 2022,
Vanuit de zaal zijn er geen vragen of opmerkingen, de notulen worden met dank aan de secretaris vastgesteld.

03. Mededelingen vanuit bestuur
Er is 1 afmelding, Roger Lickfeldt kan niet aanwezig zijn.
De volgende jaarvergadering zal plaatsvinden in november 2024.
Naast de consumpties waarvoor u allen muntjes heeft ontvangen heeft u ook een lot gekregen, trekking daarvan is onder punt 13.
De huidige stand van zaken wat betreft het ledenbestand. In 2022 hadden we
2452 leden, in 2023 is dat opgelopen naar 2605 leden. We zijn en blijven ruim de grootste vereniging van Haaksbergen!

Jeugdzaken (Koen doet verslag)
JEVA: hebben we dit jaar niet aan kunnen deelnemen.
Viskaravaan: Was een succes, veel jonge vissers (veelal met ouders) aan de waterkant. Aanwezigheid van Daniel Weijers heeft hier zeker in bijgedragen.
Sportdag Sportpark Groot Scholtenhagen: Over het geheel genomen was de opkomst matig, voor onze hengelsport activiteit was de interesse toch behoorlijk. Kortom, zeer geslaagde dagen voor onze vereniging. Met grote dank aan onze vrijwilligers.
Ouders zouden graag zien dat wij komend jaar meer hengelsport activiteiten voor de jeugd gaan organiseren. Om aan deze wens te kunnen voldoen heeft Koen een opzet gemaakt voor een Plan van aanpak Jeugd 2024. Hij gaat dit plan met een aantal vrijwilligers verder uit werken en uitvoeren.

Controle: Mark ter Elst is vorig jaar gestart als controleur. Vorige maand heeft het bestuur met Gerrit Scheggetman en Mark de controle activiteiten geëvalueerd. Er hebben zich het afgelopen jaar gelukkig geen vervelende incidenten voorgedaan. In samenspraak met het bestuur heeft Mark besloten zijn functie als controleur voort te willen zetten. Ook gaat hij het documenteren van de controles organiseren. Beide mannen, dank voor jullie inzet.

Jubileum activiteiten: De Jubileumcommissie (Gerrit Wensink, Jan Brouwer, Gerard Jannink, Joram Brehen, Bas Oesterholt en Koen Hulshoff) heeft een mooi activiteitenprogramma opgezet. Jubileumwedstrijd, Ouder/kind viswedstrijd en Bingoavond waren een succes. Grote dank aan eerdergenoemde heren. Verschillende commissieleden hebben aangeven ook komend jaar beschikbaar te zijn voor diverse activiteiten 2024.

Groenonderhoud van de Gammavijver en Veldzichtvijver loopt zoals is afgesproken met de gemeente Haaksbergen, Waterschap en Twente Milieu. Het deel rechts van de parkeerplaats valt niet onder het bestek van de gemeente maar mogen we in beperkte mate zelf onderhouden. De voorzitter heeft over 2 weken overleg met medewerker gemeente en een vertegenwoordiger van natuurbeheer.
We doen een beroep op 2 of 3 vrijwilligers die, op een zaterdagmorgen in januari/februari 2024, de door ons ingehuurde hovenier, willen ondersteunen. Zodra de exacte datum bekend is pakt Gerrit Wensink dit verder op.
Ook de recente opruim/opschoon actie (3 vijvers) was van groot nut. Paul heeft dit georganiseerd en gelet op onze PR heeft hij deze activiteit belicht op onze website en facebook. Veel positieve reacties ontvangen. Dit gaan we nu 2 x p/j organiseren. Dank aan de inzet van de vrijwilligers.

Visbestand: Hopelijk krijgen we deze winter de verwachte vis (karper) geleverd. Mogelijk ook F1/kroeskarper. Op dit moment is de waterstand nog te hoog om de karper te kunnen afvangen.

Samen vissen: Verzoek van Livio-Wiedenhof om voor hun bewoners een visuitje te organiseren. Gaan we in het voorjaar organiseren. Gerard Jannink en
Jan Brouwer hebben aangegeven dit in overleg met de voorzitter verder op te gaan pakken. Meerdere leden geven aan hierbij te willen ondersteunen.

04. Rondvraag
De parkeerkeermogelijkheden aan bij de Gammavijver en Veldzichtvijver zijn opnieuw thema. Parkeren bij de Gammavijver is toegestaan in de parkeervakken bij de tennisvereniging. Parkeren aan de zijde Noordsingel is op eigen risico, maar tot op heden is er niet gehandhaafd. De beperkte parkeermogelijkheden staan over 2 weken op de agenda van het overleg met gemeente en natuurbeheer (zie ook agendapunt 3).
Ook de veranderingen in de maatschappij (o.a. politiek gezien) en dan met name de huidige kijk op het sportvissen is besproken. Volgende week gaan Willy en Joram naar een bijeenkomst van de federatie waar bovenstaande het hoofdthema is. Kortom, hoe kunnen we ons weren tegen de negatieve lading die verschillende organisatie willen geven aan de hengelsport.

05. Bestuursverkiezing
Jos Wetzelaer (secretaris) is begin dit jaar afgetreden en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft Joram Brehen bereid gevonden om per begin 2024 deze functie te gaan vervullen. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. De aanwezige leden gaan met applaus akkoord met zijn benoeming.

06. Pauze

07. Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en resultaten van 2023 en de begroting voor 2024. Hierop komen een aantal vragen vanuit de zaal die Bas naar aller tevredenheid heeft beantwoord. Financieel gezien staan we er gezond voor.

08. Verslag kascommissie
De heren Joram Brehen en Jan Molendijk hebben namens de kascommissie de stukken gecontroleerd. De uitleg van de penningmeester was duidelijk en het zag er allemaal prima uit. Zij stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen, wat met applaus vanuit de zaal wordt bevestigd.

09. Verkiezing kascommissielid
Aftredend is Joram Brehen, Joram dank voor je inzet.
Jan Molendijk en Koen Storteler zijn nu de kascommissieleden. Jan Brouwer meldt zich aan als reserve lid.

10. Contributie 2024
De contributie voor de Vispas 2024 is gering (Euro 1,50) verhoogd.
Voor de Vispas 2025 is op dit moment nog niet duidelijk of er een verhoging zal komen op de afdrachten van SN en de Federatie. Eventuele verhogingen kunnen door het bestuur worden doorberekend in de contributie voor Vispas 2025.De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

11. Betaling contributie
De automatische incasso voor 2024 gaat ook dit jaar via het servicebureau van SN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.

12. Vaststelling data 2024, tijden, plaatsen en uitreiking prijzen
Wedstrijdleiders Paul en Gerrit doen verslag. Omdat in 2022 de vangsten bij de senioren wat achter bleef bij de verwachtingen is de wedstrijdcommissie voor de competitie senioren 2023 op zoek gegaan naar andere wateren. Een vergelijkbaar programma is opgesteld voor competitie 2024 waarbij de wedstrijdduur ook wat zal worden verlengd.
De lijst met definitieve data, tijden en wedstrijdplaatsen voor Senioren en Veteranen worden zo spoedig mogelijk vermeld op de website: www.hsvhaaksbergen.nl Als u wilt deelnemen aan wedstrijden, dan kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissies.
U kunt uw gegevens ook doorgeven middels de website: www.hsvhaaksbergen.nl onder wedstrijden senioren.

13. Prijsuitreiking en verloting
De prijzen van 2023 worden uitgereikt door Paul en Gerrit.
Voor de verloting heeft u bij binnenkomst een gratis lot ontvangen
Bij afwezigheid tijdens de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de eventuele prijs niet toegekend, maar doorgeschoven.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Willy om circa 21.30 uur de vergadering.

Betaling contributie
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven geldt, dat de verschuldigde contributie automatisch door Sportvisserij Nederland wordt afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen van SVN een rekening.
Voor onjuistheden, verhuizing en informatie, neem contact op met de helpdesk van SVN 0900-2025358 of ledenadministratie@vispas.nl

N.B. Voor actuele en verdere informatie zie website: www.hsvhaaksbergen.nl


Namens het bestuur,

Willy Blom
Voorzitter en tijdelijk secretaris.